Array ( [0] => crawl ) Łódź tworzenie sklepów internetowych, strony www i obsługa social media ⭐ MiMO agencja interaktywna

COOKIES - CIASTECZKA 🍪 Strona korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek, w celu realizacji usług i poprawnego działania strony. Więcej: Polityka cookies


Tworzenie sklepów internetowych Łódź strony www Warszawa obsługa social media

Regulamin MIMO.PL

Regulamin współpracy i korzystania z usług Social Media w MIMO.PL

Wyjaśnienie pojęć

Wykonawca - Mimo.pl z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 54, w zakresie aktywności w Mediach Społecznościowych, oferuje prowadzenie działań z zakresu Social Media, w skład którego wchodzą w zależności od podpisanego pakietu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na formularzu Umowy, następujące pakiety: PODSTAWOWY, PREMIUM, GOLD, MINI

 

 1. Definicja pojęć
  1. Zamawiający – firma zlecająca Wykonawcy prowadzenie działań z zakresu Social Media.
  2. Wykonawca –Mimo.pl z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 54, właścicielem marki jest firma Panisylwia.pl NIP 9820267014.
  3. Facebook (FB) - serwis społecznościowy w ramach którego użytkownicy mogą się kontaktować z innymi, udostępniać różne informacje i treści.
  4. Fan Page (FP) - strona „fan-strona” firmy/produktu na portalu społecznościowym Facebook, dzięki której firmy mogą się promować, kreować swój wizerunek, prowadzić dialog z internautami.
  5. Facebook Ads – kampania reklamowa na Facebooku, promująca FP bądź dowolną stronę internetową, wskazaną przez Zamawiającego na zasadzie odpłatnej.
  6. Timeline – Oś czasu - funkcja Facebooka, umożliwiająca prezentację historii firmy w chronologicznym porządku;
  7. Schematyczna kampania konkursowa (pytanie-odpowiedź):
   • Konkurs przeprowadzany na tablicy strony FB, wsparty kampanią reklamową Facebook Ads po kwartale obecności na FB;
   • W porozumieniu z Zamawiającym ustalone zostaje pytanie konkursowe;
   • Odpowiedzi udzielone przez użytkowników, zostaną przesłane do wglądu Zamawiającego, celem wybrania zwycięzcy;
   • Fundatorem nagród w konkursie jest Zamawiający, który określa pulę nagród oraz liczbę zwycięzców.
  8. Buzz Marketing - (marketing szeptany) - pojęcie używane w dziedzinie marketingu i reklamy do opisania działań, jakie podejmują firmy w celu wywołania u swoich klientów pozytywnych rekomendacji odnośnie produktu, marki czy usług. Jest to dawanie ludziom powodów do rozmawiania o marce, produktach i usługach oraz ułatwianie im nawiązania tej konwersacji;
  9. Buzz Business – kampania marketingu szeptanego, opiewająca na sumę 50 postów z przekazem marketingowym
  10. Dedykowane aplikacje (konkursowe, funkcyjne, sprzedażowe) - APPS – konkretne, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność programy użytkowe, instalowane na Fan Page Zamawiającego.
  11. Instagram – fotograficzny serwis hostingu zdjęć, w ramach którego użytkownicy mogą się kontaktować z innymi, udostępniać różne informacje i treści.
  12. Plan postów - lista postów zaplanowanych do publikacji w portalu Facebook, którą Zamawiający może samodzielnie przejrzeć przed upublicznieniem danego posta oraz zgłosić ewentualne poprawki.
 2. Obowiązki stron
  1. Po stronie Wykonawcy:
   1. Analiza potrzeb Klienta wpisana w specyfikację zamówenia.
   2. Przygotowanie planu postów – projekt grafik i napisanie artykułów do postów, oraz zaplanowanie postów z wyprzedzeniem na portalu Facebook, w narzędziach do planowania postów, publikacja Planu postów.
   3. realizacja tych samych postów w portalu Facebook i innych portalach - w zależności od wybranego pakietu, przy czym planowanie postów odbywa się wyłącznie w portalu Facebook
   4. Publikacja postów znajdujących się w Planie Postów, zgodnie z zamówionym przez Zamawiającego w Umowie pakietem oraz ustaleniami.
  2. Po stronie Zamawiającego:
   1. Dostarczenie Wykonawcy wszelkich informacji, które mają zostać uwzględnione przez Wykonawcę w realizacji pakietu na obsługę social media, w terminie nie późniejszym niż do 20tego dnia miesiąca poprzedzającego publikację postów:
    • informacje o tematyce postów
    • materiały graficzne i zdjęciowe do postów
   2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania informacji opisanych w Par. II ustęp 2.a). drogą elektroniczną w postaci email do 20go dnia miesiąca poprzedzającego publikację postów, a w przypadku ich nie dostarczenia akceptuje, że Wykonawca nie zrealizował ustalonej ilości postów.
   3. Terminowego opłacania faktur za obsługę zamówionego pakietu, a w przypadku opóźnienia płatności, Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niektóre usługi mogą zostać zrealizowane z opóźnieniem, szczególnie kampanie płatne Facebook Ads.
 3. Oświadczenie Stron Strony umowy zgodnie oświadczają, że:
  1. osoby podpisujące Umowę/Zamówienie są w dniu jej podpisania prawidłowo umocowane do reprezentowania stron umowy, w tym do zaciągania w ich imieniu zobowiązań wynikających z treści umowy;
  2. zobowiązują się do przekazywania niezbędnych dla realizacji umowy informacji w całym okresie obowiązywania umowy;
  3. zobowiązują się zachować uzyskane informacje w tajemnicy i będą je wykorzystywać jedynie zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane;
  4. zobowiązują się przesyłać na każde życzenie drugiej strony dokumenty związane z rejestracją oraz formą organizacyjno-prawną swoich działalności (tj. m. in. umowę spółki, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz REGON); dokumenty te będą przesłane w kopii
   • dokumenty, o których wyżej mowa, będą przekazywane drugiej stronie również w przypadku dokonania zmiany jakichkolwiek danych w nich zawartych bez odrębnego wezwania do przekazania;
   • przekazanie dokumentów, o których mowa wyżej, następować będzie w terminie do 14 dni od zmiany jakichkolwiek danych nimi objętych, bądź w terminie około 14 dni od daty zgłoszenia życzenia otrzymania tych dokumentów przez drugą stronę.
  5. zgodnie z opisem znajdującym się na Umowie, Zamawiający wybiera pakiet, określony odpowiednim terminem funkcjonującym w ofercie Wykonawcy.
  6. z tytułu wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami (dla Pakietów PODSTAWOWY, PREMIUM, GOLD, MINI), Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej kwotą netto zapisaną na Umowie. Do wynagrodzenia tego zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
  7. realizacja obsługi social media (projektowanie grafik i pisanie artykułów) określane jest osobnym wynagrodzeniem w relacji do realizacji obsługi Reklam Facebook Ads. Obie usługi są osobnymi pozycjami płatniczymi i odrębnie świadczoną usługą.
  8. W przypadku wyboru płatności jednorazowej za minimum 6 miesięcy (dla Pakietów PODSTAWOWY, PREMIUM, GOLD, MINI), zamawiający otrzyma dodatkowy rabat.
   Z tytułu wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami (dla Pakietów FACEBOOK START, INSTAGRAM START), wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie jednorazowe w wysokości określonej kwotą netto zapisaną na Umowie. Do wynagrodzenia tego zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
  9. Strony ustalają, że istnieje możliwość zwiększenia zakresu świadczonych usług. Ich zakres i koszt będzie opisany i ustalony w aneksie do umowy lub osobnym zamówieniu.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy i Sposób Płatności
  1. Za usługę określoną w Umowie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z wartością kupionego przez Zamawiającego pakietu. Wynagrodzenie za wybrany pakiet obsługowy, nie jest zależne od realizacji kampanii płatnych typu Facebook Ads, są to dwie osobne usługi.
  2. Przy płatności jednorazowej z góry, przed wykonaniem usługi (dla Pakietów FACEBOOK START, INSTAGRAM START), Wykonawca wystawi Zamawiającemu i wyśle pocztą elektroniczną na adres podany w Umowie, fakturę VAT w terminie do 7 dni od otrzymania wpłaty.
  3. Przy płatności miesięcznej, Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu miesięcznie faktury VAT do 15 dnia każdego miesiąca wykonywania usługi, obejmującej aktywność wykonaną do 30-tego dnia miesiąca bieżącego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT pocztą elektroniczną na adres podany w Umowie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kwoty wskazanej w przesłanej przez Wykonawcę fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia.
  4. Wynagrodzenie za usługę określoną w Umowie zostanie wpłacone na rachunek bankowy wskazany na Fakturze Vat bądź gotówką.
  5. W przypadku obsługi kampanii Facebook Ads, Wykonawca wykupi reklamy w portalu Facebook/Instagram na kwotę oznaczoną w budżecie na reklamy w Umowie na obsługę social media, w danym miesiącu, pod warunkiem terminowej zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę, na jego rzecz przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zapłaci za usługę z opóźnieniem, reklamy Facebook Ads/ Instagram Ads, wykupione zostaną w późniejszym terminie, chyba że strony ustalą inaczej w Umowie.
  6. Raporty z kampanii reklamowych dostępne są w kontach poszczególnych serwisów społecznościowych
  7. Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej kampanii reklamowej w social media, przy zamówieniu pełnego pakietu strona www+serwer.
 5. Odpowiedzialność i kary umowne
  1. W razie zwłoki w płatności, Wykonawca ma prawo zażądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
  2. W przypadkach gdy: zwłoka w płatności przekracza 30 dni lub Zamawiający, bez porozumienia pozbawi Wykonawcę praw administratorskich do strony na Facebook / Instagram, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądać zapłaty od Zamawiającego kwoty ryczałtowego odszkodowania w wysokości liczby pełnych miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca okresu obowiązywania umowy, pomnożonej przez takie wynagrodzenie netto jakie Wykonawca otrzymałby w tych miesiącach za wykonanie usługi.
  3. Pełną odpowiedzialność prawną za opublikowane przez Wykonawcę posty wraz z grafikami, ponosi Zamawiający, jako że wszelkie usługi Wykonawca realizuje na życzenie i w porozumieniu z Zamawiającym, przy użyciu materiałów od Zamawiającego.
  4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania Facebook czy innych serwisów społecznościowych, w szczególności:
    • zmianę zasad i regulaminów
    • cofnięcie/usunięcie publikacji/posta/strony
    • cofnięcie/usunięcie ilości polubień strony Facebook oraz Followersów na Instagram
   2. b). zachowania internautów, a w szczególności:
    • wiadomości
    • komentarze
    • polubienia
   3. odrzucenie/wycofanie przez Facebook czy inny serwis społecznościowy:
    • kampanii reklamowej
    • posta promowanego

     w obu przypadkach Wykonawca usługę zrealizował i ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za realizację kampanii, natomiast wtedy też Wykonawca przesunie budżet za wycofane/odrzucone kampanie reklamowe Facebook, na późniejszy termin.
   4. edycję postów przez Zamawiającego, zrealizowanych przez Wykonawcę.

    Zamawiający zobowiązuje się do zgloszenia uwag do Planu Postów i oświadcza, że nie będzie dokonywał ich samodzielnej modyfikacji, a ewentualne uwagi zgłosi do Wykonawcy, który zmodyfikuje Plan Postów w myśl zgłoszonych uwag, z zaznaczeniem, że uwagi te muszą być zgodne ze specyfiką zamówienia i kosztorysem.
 6. Czas trwania usługi
  1. Usługa zgodnie z opisem zawartym w Umowie zawarta została na czas określony Umową, licząc od miesiąca wystawienia pierwszej faktury.
   Po upływie tego terminu, dla oferowanych pakietów, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony.
  2. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę zachowując okres wypowiedzienie.
   Okres wypowiedzenie dla trwających umów oraz umów automatycznie przedłużonych, wynosi 3 miesiące.
   W przypadku chęci złożenia wypowiedzenia, Zamawiający ma obowiązek złożyć pisemną rezygnację  do 15go dnia miesiąca. W takim przypadku umowa obowiązuje jeszcze przez pełene następne dwa miesiące, po których zostaje rozwiązana zgodnie z rezygnacją Zamawiającego.
  3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, odstąpi prawa administratora do strony założonej na Facebook.pl po okresie wypowiedzenia, pod warunkiem braku zalegania z płatnościami przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
 7. Materiały, prawa autorskie
  1. Z chwilą przekazania i/lub rozpowszechnienia materiałów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający przenosi na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do powyższych materiałów i utworów na wskazanych poniżej polach eksploatacji:
   1. Publiczne prezentowanie, wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także wykorzystania w materiałach poligraficznych - w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   2. Wykorzystywanie na terenie użytkowanym przez siebie obiektów w nieograniczonym zakresie,
   3. Wykorzystywanie dla celów informacyjnych, reklamy, promocji, oznaczenia i identyfikacji Zamawiającego, jego produktów, marek i znaków handlowych, a także przedmiotu jego działalności,
   4. Wykorzystania na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz własnych materiałach, w reklamie, w dowolnym miejscu i formacie.
  2. Wykonawca ma prawo opracowywania, modyfikowania, adaptowania wszelkich materiałów przekazanych przez Zamawiającego w wykonaniu niniejszej Umowy i łączenia ich z innymi projektami lub wykorzystywania na każdym ze wskazanych pól eksploatacji osobno. Zamawiający oświadcza, iż działania powyższe nie naruszają autorskich praw osobistych do materiałów powstałych w związku z niniejszą Umową. Zamawiający upoważnia ponadto wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych do materiałów powstałych w związku z niniejszą umową, w szczególności w zakresie uzasadnionym celem niniejszej umowy oraz panującymi w obrocie zwyczajami.
  3. Powyższe regulacje dotyczą zarówno oryginałów opracowanych dokumentów, jak i egzemplarzy zwielokrotnień.
  4. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi, dotyczące świadczeń objętych Umową dopuszczalne są tylko za pisemną zgodą Wykonawcy. Za tak rozumiane publikacje uważa się także ujawnianie informacji dotyczących metodologii wykonania przedmiotu Umowy, wszelkiej dokumentacji.
  5. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w ciągu 3 dni uwag lub korekt do Planu Postów wykonanego przez Wykonawcę, w przypadku braku akceptacji lub zgłoszenia korekt, sugestii przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo publikacji form stworzonych wg swojego uznania.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zmiany w treści zawartej przez strony Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
  2. Strony zobowiązują się poinformować wzajemnie o każdorazowej zmianie swojego adresu, nazwy czy formy organizacyjno-prawnej wskazanych w Umowie.
  3. Wszelkie zawiadomienia, w tym ewentualne wypowiedzenia Umowy, będą uznane za skutecznie doręczone, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie osobiście z potwierdzeniem odbioru lub wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub renomowanej firmy kurierskiej.
  4. W przypadku nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu uważa się, że korespondencja wysłana pod ostatni znany drugiej stronie adres ma skutek doręczenia.
  5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. poz. 1528), faktury VAT za usługi zakupione przez Zamawiającego, Wykonawca będzie dostarczał pocztą elektroniczną, na adres wskazany w Umowie.
  6. Ujawnianie warunków i postanowień zawartej Umowy stronom trzecim bez zgody właściciela marki Mimo.pl jest zabronione.
  7. Wszelkie spory wynikłe z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
  8. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy, zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa na świadczenie usług Social Media jest zawierana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
  9. Przed zawarciem umowy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, co zostaje przez niego potwierdzone w umowie stosownym oświadczeniem.