Array ( [0] => crawl ) Łódź tworzenie sklepów internetowych, strony www i obsługa social media ⭐ MiMO agencja interaktywna

COOKIES - CIASTECZKA 🍪 Strona korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek, w celu realizacji usług i poprawnego działania strony. Więcej: Polityka cookies


Tworzenie sklepów internetowych Łódź strony www Warszawa obsługa social media

Regulamin Mimo.pl Łódź dn. 2018-05-02

Regulamin korzystania z usług i produktów

 1. Wyjaśnienie pojęć
  1. Marka: MIMO.PL należąca do Operatora
  2. Operator: PaniSylwia.pl z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 54
  3. Użytkownik - firma korzystająca z usług internetowych Operatora na podstawie złożonego u Operatora Zamówienia i/lub Umowy.
  4. Zamówienie - dokument zawierający informacje na temat wzajemnych zobowiązań Operatora i Użytkownika. Podpisanie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Operatorem.
  5. Usługi - usługi Operatora obejmujące tworzenie sklepów internetowych oraz projektowanie stron www, oraz usługi programistyczne takie jak instalacja stron www na wskazanym serwerze, jak i usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych online wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich plików lub serwisów www, na które mogą składać się strony internetowe.
  6. produkty - produkcja graficzna i techniczna:
   1. stron internetowych
   2. sklepów internetowych
   3. pozycjonowanie w wyszukiwarkach
   4. projekty graficzne
   5. kody stron internetowych
   6. social media
   7. zdjęcia reklamowe
   8. oprogramowanie
   9. kampanie reklamowe
 2. Postanowienia ogólne
  1. Operator zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do usług wyszczególnionych w Zamówieniu, które stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że usługa instalacji na serwerach zewnętrznych świadczona jest na zasadzie dodatkowej opłaty w wysokości 500 zł netto, o czym użytkownik został poinformowany.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania należności na rzecz Operatora z tytułu korzystania ze świadczonych przez Operatora usług i produktów.
  3. Obie strony zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Dostęp
  1. Usługi Operatora świadczone są przez siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny z wyjątkiem przerw technicznych.
  2. Usługi Operatora są świadczone za pośrednictwem powszechnych łącz internetowych / telekomunikacyjnych, za których niesprawne działanie Operator nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje wprowadzone do sieci Internet przez Użytkownika.
  4. Zabrania się wykorzystywania usług Operatora do zamieszczania i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne, oraz spam, nieautoryzowane mailingi reklamowe, treści niezgodne z prawem.
  5. W przypadku wykorzystania przez Klienta usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, operator ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Abonament i płatności
  1. Abonament za utrzymanie stron i inne zamówione usługi internetowe opłacany jest wg deklaracji:
   1. kwartalnie,
   2. półrocznie
   3. bądź rocznie.
  2. Okres Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) Użytkownika wobec Operatora z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Operatora na fakturze
  3. Abonament powinien być opłacony w terminie oznaczonym na wystawionej przez Operatora stosownej fakturze, dotyczącej okresu rozliczeniowego.
  4. Jeśli kwota wynikająca z Okresu Rozliczeniowego, nie zostanie opłacona w terminie oznaczonym na wystawionej przez Operatora fakturze, Operator zablokuje usługi Użytkownika, a wszystkie elektroniczne informacje Użytkownika zostaną usunięte po 30 dniach od daty terminu płatności.
  5. Za okres blokady Operator nalicza opłaty abonamentowe w pełnej wysokości.
  6. Zobowiązanie do przechowywania plików traci moc w przypadku przekroczenia terminu 30 dni od daty wystawienia przez Operatora faktury. Po tym czasie Operator ma prawo do rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.
  7. Wszystkie inne opłaty wynikające z korzystania Przez Użytkownika z usług Operatora powinny być uregulowane w terminie oznaczonym na wystawionej przez Operatora fakturze.
  8. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
  9. Zaległe opłaty będą egzekwowane przez Operatora na drodze sądowej.
  10. Abonament i inne opłaty na rzecz Operatora będą dokonywane w złotych polskich na konto bankowe Operatora podane na fakturze VAT
  11. Uchybienie terminowi płatności widniejącemu na fakturze Vat wystawionej przez Operatora, spowoduje naliczanie odsetek ustawowych za pierwszy miesiąc opóźnienia, za każdy następny miesiąc opóźnienia, Operator może naliczyć odsetki umowne w wysokości podwójnej wartości odsetek ustawowych.
  12. Użytkownik ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych identyfikujących Użytkownika potrzebnych do wystawienia faktury w formie pisemnej i dostarczenia do siedziby Operatora osobiście lub listem poleconym.
  13. 13. Użytkownik ma obowiązek za wykonanie przedmiotu umowy dokonać następujących płatności:
   1. W przypadku umowy o utrzymanie stron www, rejestracja domeny, pozycjonowanie: opłata zgodna z zawartą umową, przelana na konto Operatora lub uregulowana gotówką: w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy
   2. W przypadku Zamówienia Strony Internetowej, Aplikacji Bazodanowej lub Sklepu Internetowego: Opłaty zgodne z Umową/Zamówieniem
   3. W przypadku instalacji oprogramowania CMS na serwerach zewnętrznych (serwery inne niż MIMO.PL): obowiązuje opłata za usługę instalacyjną w wysokości 500 zł netto.
   4. W przypadku wygenerowania nieuzasadnionego obciążenia serwera poczty poprzez wysyłanie mailingu (jednorazowa wysyłka maili na więcej niż 20 adresów jednocześnie, oraz wysyłanie więcej niż 30 wiadomości email na godzinę), Operator zablokuje użytkownika i naliczy karę za spamowanie, każdorazowo, w wysokości 300 zł netto.
   5. W przypadku korzystania przez Klienta z serwerów Mimo.pl na zasadzie zwykłego hostingu współdzielonego, Klient poinformowany został o limicie transferu. serwer hostingowy współdzielony, nie może być wykorzystywany przez użytkownika do przeprowadzania kampanii reklamowych w Google lub innych platformach reklamowych, ze względu na duże obciążenie jakie generują roboty indeksujące. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać limitów transferu, a w przypadku przekroczenia limitów umownych, zobowiązuje się do opłacenia faktury wyrównawczej tytułem tychże przekroczonych limitów umownych, lub przejścia na wyższy plan lub hosting dedykowany.
   6. w przypadku przekroczenia przez Klienta limitów umownych transferu, wystawiona zostaje faktura wyrównawcza przez Operatora. brak zapłaty za fakturę wyrównawczą powoduje blokadę domeny Klienta.
  14. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym, Użytkownik nie otrzyma od Operatora faktury Vat, opłata zostanie przełożona na kolejny okres rozliczeniowy i ujęta jako ROZLICZENIE na fakturze Vat za kolejny okres rozliczeniowy. Jeśli kwota wynikająca z Okresu Rozliczeniowego, nie zostanie opłacona w terminie oznaczonym na wystawionej przez Operatora fakturze, Operator zablokuje usługi Użytkownika, a wszystkie elektroniczne informacje Użytkownika zostaną usunięte po 14 dniach od daty terminu płatności.
 5. Terminy realizacji prac związane z produktami (strony www, sklepy internetowe, aplikacje)
  1. Termin wykonania produktu, którego dotyczy Zamówienie/Umowa, określany jest indywidualnie, na zasadzie oceny zakresu prac i zadań leżących po stronie Operatora/Wykonawcy – jednakże wszelkie podane w Umowie terminy mają charakter zależny – gdyż uzależnione są od poszczególnych etapów prac.
  2. Użytkownik / Zamawiający również zobligowany jest do przestrzegania terminów co do czynności leżących po stronie jego obowiązków, tj. :
   1. dostarczenie materiałów do realizacji Produktu:
    • logo firmy
    • specyfikacja
   2. Na dostarczenie materiałów Użytkownik ma 7 dni od chwili podpisania Zamówienia / Umowy.
   3. Brak dostarczenia materiałów przez Użytkownika w wyznaczonym terminie przynosi konsekwencje w postaci:
   4. zwolnienie Wykonawcy/Operatora z obowiązujących terminów realizacji poszczególnych etapów prac zawartych w umowie bądz jej załącznikach.
 6. Obsługa domen:
  1. Rejestracja domen:
   1. Domena może zostać zarejestrowana przez Operatora na dane Klienta, bądź jeśli tak ustalono, może być dzierżawiona przez Operatora na rzecz Klienta.
   2. Operator obsługuje domenę Klienta na ustalony umową okres czasu, co roku wystawiana jest faktura za abonament za domenę
  2. Wydanie kodu auth info dla domeny Klienta, możliwe jest jedynie w przypadku:
   • braku nieopłaconych zobowiązań Klienta na rzecz Operatora
   • wypowiedzeniu umowy w terminie zgodnym z umową
   • zgłoszenie cesji domeny nie później niż 35 dni roboczych przed okresem wygaśnięcia domeny
   • zgodnie z regulaminem regitratora domen
  3. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Klienta, Operator może zablokować domenę i naliczyć opłaty karne.
  4. Migracja domeny do innego operatora możliwa jest w terminie 30 dni roboczych od chwili spełnienia warunków:
   • brak zaległości płatniczych Klienta względem operatora
   • brak działań łamiących zasady regulaminu, a jeśli takie wystąpiły, uregulowanie opłat karnych.
 7. Gratisy - usługi dodatkowe, bonusy i promocje:
  1. Pakiety gratisowe : realizacja pakietów gratisowych nie łączy się w żaden sposób z kwestią płatności za zamówione usługi.
  2. Termin realizacji bonusów czy usług gratisowych może być zrealizowany w późniejszym terminie niż główny przedmiot zamówienia.
 8. Wypowiedzenie umowy o utrzymanie strony internetowej lub sklepu internetowego
  1. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Wypowiedzenie umowy na utrzymanie strony internetowej, aplikacji bazodanowej lub sklepu internetowego,i spowoduje zablokowanie konta w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie t.j. 90 dni przed końcową datą okresu rozliczeniowego, pod rygorem nieważności składanego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni, od daty złożenia wypowiedzenia.
  3. Jeśli na 3 miesiące przed upływem okresu opłaconego dostępu do usług Operatora żadna ze stron nie wypowie umowy, poczytuje się jej dalsze obowiązywanie. Operator ma w takiej sytuacji prawo do pobrania opłaty za kolejny okres rozliczeniowy - zgodny z pierwotną deklaracją Użytkownika.
  4. Użytkownik ma prawo w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia dotyczącego wykonania strony internetowej, aplikacji bazodanowej lub sklepu internetowego, odstąpić bez podania przyczyny – pod warunkiem, że Wykonawca-Operator nie wykonał w tym czasie żadnych prac mających na celu utworzenie indywidualnego produktu na Zamówienie.
  5. W przypadku kiedy użytkownik odstąpi od umowy, wszelkie wniesione przez Zamawiającego opłaty na dobro Operatora (Wykonawcy) są bezzwrotne i zostają przy Operatorze, jako zabezpieczenie poniesionych kosztów w związku z przystąpieniem do realizacji Zamówienia/Usługi.
  6. Wydanie kodu auth info dla domeny Klienta, możliwe jest w przypadku spełnienia przez Zamawiającego następujących kryteriów:
  • braku nieopłaconych zobowiązań Klienta na rzecz Operatora
  • wypowiedzeniu umowy w terminie zgodnym z umową
  • zgłoszenie cesji domeny nie później niż 35 dni roboczych przed okresem wygaśnięcia domeny
  • postępowanie zgodnie z regulaminem regitratora domen
 9. Zasady współpracy przy prowadzeniu social media
  1. Obowiązują zasady opisane pod TUTAJ
 10. Utrzymywanie stron internetowych, aplikacji i sklepów internetowych: Bezpieczeństwo przechowywania danych
  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywania udostępnionego mu hasła zabezpieczającego konto a zarazem danych jakie się w nim znajdują.
  2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłanie i przechowywanie informacji Użytkownika
  3. Operator ponosi odpowiedzialność cywilną za bezprawne ujawnienie danych lub tajemnic handlowych Użytkownika jedynie w przypadku szkód wywołanych winą umyślną.
  4. Operator bez zgody Użytkownika może ujawniać wszelkie poufne informacje Użytkownika tylko, jeśli prawo tak stanowi.
  5. Operator udostępniający serwer, nie posiada wiedzy co do rodzaju danych przetwarzanych przez Korzystającego, a także Operatorowi nie powierzono danych w myśl art. 31 ustawy 1 i Operator podlega postanowieniom art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jego odpowiedzialność za przetwarzane dane jest ograniczona zgodnie z art. 12–15 tej ustawy.
 11. Kontrola nadużyć zasobów systemu
  1. Korzystanie z zasobów systemu Operatora, które prowadzi do nadużyć w normalnym funkcjonowaniu infrastruktury sieci spowoduje interwencję administratora sieci i naliczenie opłat dodatkowych karnych.
  2. W szczególności modyfikacja, zmiana, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, dezasemblacja lub tworzenie opracowań opartych na protokołach sieciowych będących własnością Operatora stanowią nadużycie zasobów systemu.
  3. W przypadkach wymienionych w p. 1 i 2 Operator blokuje konto internetowe Użytkownika.
  4. Jeżeli niewłaściwe korzystanie z usług Operatora jest niezawinione, blokada może zostać uchylona po wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn i skutków takiego działania. Jeśli jest zawinione, blokada może zostać uchylona tylko jeśli tak zadecyduje Operator. w obu przypadkach Operator może naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie umownych limitów zasobów.
  5. W przypadku świadomego i uporczywego naruszania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa funkcjonowania systemu, Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, a także obciążenia go karą umowną w wysokości od 300 zł netto.
 12. Gwarancje i odpowiedzialność majątkowa
  1. Operator gwarantuje, że usługi świadczone Użytkownikowi odpowiadać będą złożonemu Zamówieniu i zapewnieniom niniejszego regulaminu.
  2. Odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystanego abonamentu.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn niezależnych od Operatora.
  4. W przypadku stron www i sklepów internetowych udzielana jest roczna gwarancja na funkcjonowanie strony www/sklepu internetowego, z zastrzeżeniem, że Operator nie odpowiada za błędy wynikające z technologii, które pojawiły się PO zrealizowaniu strony www /sklepu internetowego. Wady na stronie www / sklepie internetowym spowodowane zmianą technologii, będą rozpatrywane jako MODYFIKACJA strony www /s klepu internetowego, na podstawie wyceny prac, a nie jako naprawa gwarancyjna.
 13. Prawa autorskie i licencje na produkty
  1. Każdy kod źródłowy wykonany przez Operatora jest jego własnością intelektualną.
  2. Podpisując Zamówienie/Umowę, Użytkownikowi udzielana jest wieczysta licencja na wykupiony produkt, licencja wyklucza możliwość ingerencji w kod źródłowy a zezwala na swobodne jego używanie w ramach zrealizowanego przez Operatora produktu.
  3. Umowa na stworzenie projektu www projektu graficznego lub oprogramowania o charakterze autorskim, wiąże się z zamieszczeniem podpisu wykonawcy w stopce produktu oraz w plikach źródłowych, jak i w materiałach informacyjnych Wykonawcy. Zamawiający przyjął do wiadomości, że podpis wykonawcy jest nieodłączną i integralną częścią realizowanego dzieła oraz że podpis Wykonawcy jest niezbywalny, chyba, że udzieli on pisemnej zgody na usunięcie swojego podpisu.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności i nie jest w stanie kontrolować ewentualnych nadużyć praw autorskich przez Użytkownika na polu strony www czy korzystania z serwera lub social media.
 14. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Przedmiotu Umowy mogą być złożone e-mailem Działu Obsługi Klienta kontakt@mimo.pl lub osobiście.
  2. Za reklamacje uznaje się wszystkie przypadki niesprawnego funkcjonowania usług, nie ujęte w niniejszym regulaminie.
  3. Zasadność reklamacji będzie rozpatrywana w ciągu 48 roboczogodzin od dnia zgłoszenia.
 15. XV Przepisy końcowe
  1. Przed zawarciem umowy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, co zostaje przez niego potwierdzone w umowie stosownym oświadczeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.